ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล๊อก นาย ปิยะพงษ์ เสนารถ ค.บ.2 คอมพิวเตอร์ศึกษา หมู่ 2 554144105

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สารสนเทศ


วิชานวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  PC54505                                               

(Innovation, Technology and Information in Education)

อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ดร.วิวรรธน์  จันทร์เทพย์ 
คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภาคเรียนที่ 1 / 2556คำอธิบายรายวิชา

               ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่งเรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์

เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้
               1.  อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ  และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและ สารสนเทศทางการศึกษาได้
               2.  อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท  และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้
               3.  อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
               4.  บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
               5.  บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้
               6.  วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
               7.  ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
               8.  ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
               9.  ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
               10.  ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
               11.  ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
               12.  ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้

เนื้อหาบทเรียน


               หน่วยการเรียนที่ 1  แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและ สารสนเทศการศึกษา
                หน่วยการเรียนที่  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
                หน่วยการเรียนที่ 3  สื่อการเรียนการสอน
                หน่วยการเรียนที่ 4  วิธีระบบ
                หน่วยการเรียนที่ 5  จิตวิทยาการเรียนการสอน
                หน่วยการเรียนที่ 6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
                หน่วยการเรียนที่ 7  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
                หน่วยการเรียนที่ 8  หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
                หน่วยการเรียนที่ 9  สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)
                หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน


กิจกรรมการเรียนการสอน

               1.  รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
               2.  เทคนิควิธีสอน
                         2.1  การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน
                         2.2  การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
                         2.3  การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 
          -  การซักถาม
          -  การอภิปราย
          -  การทำแบบฝึกหัด
          -  การแสดงผลงาน


การบูรณาการกับความพอเพียง

               1)  ความมีเหตุผล
               2)  ความพอประมาณ
               3)  ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี

                         -  เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
                         -  เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

               ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน  เช่น 
               -  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
   -  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
   -  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
   -  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
   -  มีความคิดสร้างสรรค์
   -  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
   -  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น


แหล่งเรียนรู้

                1.  ห้องสมุด
                2.  อินเตอร์เน็ต
                3.  เอกสารประกอบการสอน
                4.  ตัวอย่างเว็บบล็อก
                5.  สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
                6.  ชุมชนท้องถิ่น


ความซื่อสัตย์  (Integriry)

               เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ  (competency)  อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของบุคคล ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ  น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และดำเนินงานของบุคคลหรือองค์กร
               การจัดการเรียนการสอน  วิชานวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู  ในภาคเรียนที่ 1/2556 มุ่งเน้นในการใช้ความซื่อสัตย์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อกำกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในแบบรายบุคคลและแบบทีม โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ระดับ ดังนี้

ระดับความซื่อสัตย์


               1. ระดับตำกว่ามาตรฐานที่กำหนดอย่างมาก
                         -  ให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากจวามจริงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหรือความาเข้าใจผิด
                         -  หลีกเลี่ยงการตักเตือนหรือแจ้งผู้ที่ทำผิดระเบียบ
                         -  ปฏิเสธ/ไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
                         -  ละเมิดระเบียบหรือกฎเกณฑ์อยู่เสมอ
               2. ระดับตำกว่ามาตรฐาน
                         -  ดูแลและรักษาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นบางครั้ง
                         -  ตักเตือนหรือแจ้งผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎเท่าที่จำเป็น
                         -  ไม่ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎของส่วนร่วมเป็นบางครั้ง
               3. ระดับมาตรฐานที่กำหนด
                         -  รับฟังและไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผย
                         -  ดูและและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่เสมอ
                         -  ไม่นำทรัพย์สินของส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
                         -  ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎอยู่เสมอ
               4. สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
                         -  ไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่อาจสร้างความขัดแย้งหรือปัญหาให้เกิดขึ้น
                         -  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับกลุ่มคน เวลา และสถานการณ์
                         -  ตักเตอืนสมาชิกในทีมเมื่อทำผิดระเบียบหรือกฎ
                         -  ยอมรับและหาทางแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
               5. สูงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด
                         -  แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎ
                         -  ปลุกจิตสำนึกให้สมาชิกทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการทำงาน
                         -  นำทรัพย์สินของตนเองมาใช้เพื่อในทำงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด


ประโยชน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์

               1. ส่งเสริมให้เกิดความเมตตาธรรม
               2. ปราศจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
               3. เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
               4. ส่งเสริมความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
               5. เป็นพฤติกรรมที่ปราศจากกความหวาดระแวง
               6. เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
               7. นำไปสู่ความรักและเคารพในเกียรติของตนเองและบุคคลอื่น
               8. เป็นการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือความรู้สึกคนอื่น
               9. ช่วยรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือองค์กรอย่างตรงไปตรงมา
               10. ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
               11. ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบและมีวินัยในตนเองและสังคม
               12. ช่วยสร้างความจริงใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันได้
เศรษฐกิจพอเพียง


              เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี


ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้

               1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
               2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ
               3. ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต


โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ  ดังนี้

               1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ

               2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต


ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่  http://www.chaipat.or.th/chaipat/content/porpeing/porpeing.html

16 ความคิดเห็น:

 1. หัวบล็อกดูลายตาไปนะ พื้นหลังก็ลายไปกับหัวบล็อก มันดูลายตา ส่วนเนื้อหาอ่านง่ายค่ะ

  ตอบลบ
 2. เนื้อหาน้อยไปหน่อยนะ ตัวหนังสือหัวบล็อกมันไม่ค่อยเด่น

  ตอบลบ
 3. ตัวหนังสือที่หัวบล็อกดูลายตาไม่โดดเด่น ส่วนเนื้อหาอ่านง่าย แต่เนื่อหาด้านข้างมันไม่ครบค่ะ

  ตอบลบ
 4. หัวบล๊อกตัวหนังสือดูไม่เด่น พื้นหลังลายตา ส่วนลิงค์ชื่อเพื่อนด้านข้างดูไม่ค่อยชัดอ่ะ แล้วก็ควรจะใส่วิดีโอกับรูปภาพด้านข้างเพิ่มอีกจ้า

  ตอบลบ
 5. หัวบล็อกน่าจะทำตัวหนังสือให้เด่นกว่านี้ เราว่ามันลายตา ส่วนของเนื้อหา ตัวหนังสือใหญ่ มีหลายสี น่าอ่าน ด้านข้างควรจะมีวิดีโอ รูปภาพ ของตกแต่งให้เยอะกว่านี้นะ จะทำให้น่าสนใจ บล็อกจะสวยจ้า ^^

  ตอบลบ
 6. บล็อกออกแบบได้สวยมาก ออกแนวน่ารักๆ ตัวหนังสือกำลังพอดี น่าอ่าน สัสันในตัวหนังสือ มีหลากหลายดูแล้วเพลินดี แต่น่าจะมีการเว้นช่องว่างให้พักสายตาเป็นช่วงๆ ให้มากกว่านี้นะมีวีดีโอ และเนื้อหาที่น่าชม และฟังมากแต่ยังมากไม่พอ ควรมีจนสุดเนื้อหาตรงกลางนะโดยรวมแล้วดีเรียบง่า่ย

  ตอบลบ
 7. บล็อกของแบดน้า...หัวบล็อกนักรักดี แต้ติดอยู่ที่ว่าตัวการ์ตูนมันเด่นเกินนะ แต่โดยรวมถือว่าดีแล้วจ้า เนื้อหาน่าสนใจ ใช่สีที่สบายตาอ่านง่ายไม่ปวดตาแล้วส่วนด้านข้างควรจะทำให้เท่ากันน่ะแต่โดยรวมก็โอนะ^^

  ตอบลบ
 8. หัวบล็อกนะน่าจะให้ตัวหนังสือเด่นกว่าการ์ตูนน่าจะดีนะ
  ส่วนบทความครบถ้วนสมบูรณ์มีสีสันสวยงามสามาถรดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี
  ส่วนแทบซ้าย ขวา น่าจะขยับออกนิดนึงก็น่าจะสวยนะ
  โดยรวมดีแล้วคะ ขอให้ตั้งใจทำงานที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปน๊จ๊ สู้!!

  ตอบลบ
 9. หัวบล็อกสวยงามมากน่ารักดีแต่ตัวหนังสือดูกลมกลืนไปนิดเนื้อหาอ่านง่ายสบายตาดีส่วนของเนื้อหาประกอบด้านข้างถ้ามีมากกว่านี้อีกนิดจะดีมากเลยค่ะโดยรวมแล้วดีมากเลยค่ะ

  ตอบลบ
 10. หัวบล็อกสวยงามมากค่ะ น่ารักดี แต่ตัวการ์ตูนโดนเด่นเกินไปมันทำให้ตัวหนังสือไม่เด่น
  เนื้อหามากพอสมควร และน่าสนใจ ตัวหนังสือสีสวยงามสบายตาอ่านได้ง่าย
  แต่ควรให้เนื้อหากับลิงค์ด้านขัางเท่ากันนะค่ะ

  ตอบลบ
 11. หัวบล็อกนะน่าจะให้ตัวหนังสือเด่นกว่าการ์ตูนน่าจะดีนะพื้นหลังน่ารักดีทันสมัยดีนะ
  เนื้อหากำลังดีเลยไม่มากและไม่น้อยเกินไปแต่ส่วนเนื้อหาและวีดีโอน่าจะจักส่วนสุดท้ายให้เท่ากันนะ
  การใส่สีตัวอักษรดูแล้วเข้ากันได้ดีดูแล้วสบายตามาองแล้วเพลินตาดีมีการใส่ตัวขั้นข้อความทำให้ผู้อ่านได้พักสายตา
  ไปด้วยในขณะอ่านส่วนวีดีโอเนื้อหาแปลกใหม่ดีบล็อกนี้โดยรวมแล้วสมบูรณืมากค่ะคุณแบด

  ตอบลบ
 12. สวัสดีครับ คุณปิยะพงษ์ เสนารถ
  คอมเม้น ติชม ชื่นชม มีดังนี้ครับ
  1.หน้าปกบล็อก ตัวหนังสือยังไม่เด่นพอนะครับ ตัวที่เด่นคือตัวการ์ตูน ครับ
  2. พื้นหลัง ตัวการตูนน่ารักดี เป็นที่ชื่นชอบ สำหรับคนที่เข้ามาเยี่ยมชม แต่ติดตรงลายตาครับ
  3. ตัวหนังสืออ่านง่าย สบายตาดีครับ สีตัวอักษร จัดได้ดีครับ
  4. ลิ้งต่างๆมีการจัดตำแหน่งที่เหมาะสม ดึงดูดให้น่าชมดีครับ
  ## สรุป ปานกลาง - มาก ทำได้ดีแล้วครับ ถ้าแก้ไขอีกนิดหน่อยเยี่ยมเลยครับ จบคอมเม้นครับ

  ตอบลบ
 13. บล็อกนี้ดูสดใสมากเลยจร้าแบด เนื้อหาดูครบถ้วนสมบูรณ์ดี แต่หัวบล็อกไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะมันดูกลมกลื่นกับพื้นหลังมากไปหน่อยแต่เรื่องลิงก์ชื่อเพื่อนสมบูรณ์แบบมากจัดเรียงตามลำดับดีแล้วส่วนคลิปวิดีโอดูน้อยไปหน่อยนะและก็อีกอย่างที่ต้องแก้ไขคือจัดเรียงแถบข้างให้เท่ากับบล็อกหน่อยนะจ๊

  ตอบลบ
 14. บล็อกสวยงามมากเลยคะ หัวบล็อกก็ออกแบบได้สวยงาน มีเนื้อหาสมบรูณ์ครบถ้วนมีคลิปวีดีโอที่หลาก และยังมีการแทรกรูปภาพที่สวยงานมาปะปนอยู่ในเนื้อหาทำให้เนื้อหาน่าอ่านยิ่งขึ้น และมีการใส่สีตัวอักษรให้หลานหลายทำให้ง่านต่อการอ่านและทำให้ดูสวยงานอีกด้วย

  ตอบลบ
 15. แบด ปิยะพงษ์ : บล็อกน่ารักดีจ้า เป็นตัวการ์ตูนน่ารักดี เนื้อหาก็น่าสนใจ สื่อวีดีโอก็น่าสนใจเช่นกัน โดนรวมแล้ว ดีมากจ้า :)

  ตอบลบ
 16. สวัสดีจ้า ปิยะพงษ์ หัวบล็อก ปรับแต่งให้สวย และน่าสนใจกว่านี้ พื้นหลังของบล๊อก ดูลายตามากเกินไป แต่เนื้อหา ครบดี สมบูรณ์ คะ ตัวหนังสืออ่านง่าย สบายตา น่าจะใส่วีดีโอ รูปภาพ และบทความให้มากกว่านี้ ข้างๆของบล๊อก ควรใส่ให้เสมอ สมดุลกัล

  ตอบลบ